Vel mål

 • Mål 1: Utrydde fattigdom

  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

  Mer om mål 1
 • Mål 2: Utrydde sult

  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

  Mer om mål 2
 • Mål 3: God helse og livskvalitet

  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder                          

  Mer om mål 3
 • Mål 4: God utdanning

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

  Mer om mål 4
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

  Mer om mål 5
 • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

  Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 

  Mer om mål 6
 • Mål 7: Ren energi til alle

  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

  Mer om mål 7
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

  Mer om mål 8
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

  Mer om mål 9
 • Mål 10: Mindre ulikhet

  Redusere ulikhet i og mellom land

  Mer om mål 10
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

  Mer om mål 11
 • Grafikk for bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

  Mer om mål 12
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

  Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

  Mer om mål 13
 • Mål 14: Livet i havet

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

  Mer om mål 14
 • Mål 15: Livet på land

  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

  Mer om mål 15
 • Grafikk for bærekraftsmål 16, Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

  Mer om mål 16
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

  Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

  Mer om mål 17

Kva er FNs berekraftsmål?

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

FNs berekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Måla skal fungere som ei felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Måla blei laga på ein demokratisk måte gjennom innspel frå land over heile verda, og nesten ti millionar menneske fekk sagt si meining gjennom ei spørjeundersøking.

Forut for berekraftsmåla førte tusenårsmåla (2000-2015) til stor framgang på område som utdanning og helse, men har og blitt kritisert for kun å adressere symptoma på fattigdom. Berekraftsmåla skal gjere noko med årsakene til fattigdom, ulikskap og klimaendringar.

Eit av hovedprinsippa i berekraftsmåla er at ingen skal bli utelatne. Dei mest sårbare menneska må derfor bli prioriterert. Eksempel på ekskluderte grupper er menneske med nedsett funksjonsevne, flyktningar, etniske og religiøse minoritetar, jenter og urfolk.

Undervisningsopplegg om berekraftig utvikling

FN-sambandet har utvikla tverrfaglege læringsressursar om berekraftig utvikling og FNs berekraftsmål for alle skoleslag. 

Vi ønsker ei heilskapleg undervisning for berekraftig utvikling, som både viser det globale samspelet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold og korleis verdas utfordringar heng saman.

Norge og berekraftsmåla

FNs berekraftsmål gjeld alle land i heile verda, både rike og fattige. Måla har stor innverknad på norsk politikk – både i kommunar og lokalsamfunn og nasjonalt. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ansvaret for koordinering av regjeringas arbeid med FNs berekraftsmål.

Sjølv om mange av måla allereie er oppfylt i Norge, står det att mykje arbeid og her heime. SSBs globale indikatorer for Berekraftsmåla og Berekraftsmålrapporten viser at vi har store utfordringar med å oppnå fleire av måla. Måla Norge ligg dårlegast an til å nå, er berekraftsmål 2 «Utrydde svolt», 12 «Ansvarleg forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringane» og 15 «Livet på land».

Eit av problema er at Norge ofte prioriterer å utnytte naturens ressursar, framfor å verne økosystema og naturmangfaldet (berekraftsmål 15). I tillegg eksporterer vi mykje olje og gass (berekraftsmål 13), kaster mykje elektronisk utstyr (berekraftsmål 12) og et mykje kjøtt, noko som gjer høge metangassutslepp (berekraftsmål 2).

Stortinget og berekraftsmåla
Stortinget og berekraftsmåla. Foto: FN-sambandet

Regjeringa la fram ein nasjonal handlingsplan for måla i juni 2021, og Stortinget vedtok planen 5. april 2022.

Rapportering til FN om Norges oppfølging av berekraftsmåla

Alle land kan rapportere frivillig til FN om korleis dei jobbar med måla, og kor langt dei har kome. Norge har levert sin andre rapport til FN. Rapporten blei presentert av regjeringa på FNs høynivåforum for oppfølging av berekraftsmåla (HLPF) 14. juli 2021.

Andre sentrale rapporter